70 năm. Hai cuộc đại tị nạn. Và những câu hỏi.


Từ hai cuộc đại tị nạn diễn ra cách nhau 70 năm, chúng ta nhìn thấy sự thay đổi của những quốc gia. Có những thay đổi theo hướng tốt lên và có những thay đổi theo hướng xấu đi. Và sự thay đổi đó đặt ra câu hỏi, rằng điều gì đã biến địa ngục thành thiên … Continue reading 70 năm. Hai cuộc đại tị nạn. Và những câu hỏi.

Góc nhìn: Bài học dũng cảm và những nguy hiểm vô hình


Những nguy hiểm tiềm ẩn trong câu chuyện bạn An dũng cảm đi trên "thảm thủy tinh" không đáng sợ bằng những nguy hiểm đang tiềm ẩn ở những nơi khác, xung quanh bài học này. Bạn An dũng cảm đi trên "thảm thủy tinh" là một ví dụ của bài học về sự dũng … Continue reading Góc nhìn: Bài học dũng cảm và những nguy hiểm vô hình