4 từ tiếng Anh ngộ nghĩnh dành các con nghiện điện thoại và máy tính


Những từ này chưa kịp xuất hiện trong từ điển, nhưng đang được dân gian sử dụng rộng rãi. Đọc mấy từ này lên đã thấy mắc cười!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s